Neibsheim

Bachmann Dr. Hubert Bürgerliste Neibsheim 2. Stellvertreter
Koch Michael Bürgerliste Neibsheim Ortsvorsteher
Konrad Tobias Bürgerliste Neibsheim
Kritzer Armin Bürgerliste Neibsheim
Maierhöfer Markus Bürgerliste Neibsheim 1. Stellvertreter
Strobel Jonas Bürgerliste Neibsheim
Weniger Margit Bürgerliste Neibsheim

Sitzungen des Ortschaftsrates Neibsheim: